Shaba Games Teknoloji SAN. TİC. AŞ

(FindApp)

GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. Giriş 3

2. Politika’nın Kapsamı 3

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyoruz? 3

4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir? 3

5. Hangi Bilgileriniz Toplanmaktadır? 3

5.1. Üyelik Sırasında Toplanan Kişisel Veriler 3

5.2. Cihaz Bilgisi ve Lokasyon Bilgisi 4

6. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz? 4

7. Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarılmaktadır? 4

8. Kullanıcı ve Üye Olarak Haklarınız Nelerdir? 4

9. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 4

10. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

KULLANIM ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

1. Taraflar 2

2. Sözleşmenin Konusu

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 19

4. Sözleşmenin Feshi

5. İhtilaf Halinde Yetkili Mahkeme

6. Yürürlük 4

EULA & PP

CONTENTS

1. Terms and EULA

2. Use of Our Service

3. Your FindApp Account

4. Responsibility of Contributors

5. Submitting Content

6. Responsibility of Application Users

7. Content Posted on Other Websites

8. Intellectual Property

9. Advertisements

10. Changes

11. Termination

12. Disclaimer of Warranties

13. FindApp Premium

14. Limitation of Liability

15. General Representation and Warranty

16. Indemnification

17. Miscellaneous

18. Contact

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

Shaba Games Teknoloji San. Tic. AŞ (“FindApp”) olarak, bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), FindApp olarak yönettiğimiz FindApp mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hakkında Mobil Uygulamamızı kullanan kullanıcılarımızı (“Kullanıcı”) ve Uygulamamıza üye olan kişileri (“Üye”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

2. Politika’nın Kapsamı

FindApp olarak yönettiğimiz Mobil Uygulamamızı kullanmanız sırasında topladığımız verilerin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerin sizlere daha hızlı sunulabilmesi, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla toplamaktayız.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, FindApp tarafından; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

5. Hangi Bilgileriniz Toplanmaktadır?

5.1. Üyelik Sırasında Toplanan Kişisel Veriler

Mobil Uygulamamıza üyelik sırasında;
· Elektronik posta adresi ve

· İsim, soy isim, Cep telefonu numarası ve profil resimi

verilerinizi toplamaktayız.

5.2. Cihaz Bilgisi ve Lokasyon Bilgisi

Mobil Uygulamamızı kullanırken, elektronik cihazlarınıza ait (tablet, akıllı telefon vb.) IP adresi bilginiz toplanmaktadır. Ayrıca FindApp mobil uygulamasını kullanarak, FindApp Mobil uygulaması aracılığı ile Lokasyon bilginiz toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla Shaba Games Teknoloji A.Ş. altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde güvenlik önlemleri alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler akıllı cihazınızda da yer aldığından (ki bir kısım bilgiler sadece cihazınızdadır) her bakımdan korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

7. Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç kapsamında, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Amazon AWS’a ait yurt dışında bulunan sunucularda tutulmaktadır. E-posta adresiniz, bülten gönderimi yapılabilmesi amacıyla, yurt dışındaki sunuculara gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

8. Kullanıcı ve Üye Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

9. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi

· Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile FindApp – Barbaros Mah. Halk Cad. No:47/2 Ataşehir - İstanbul / Türkiye adresine göndererek,

· Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte FindApp – Barbaros Mah. Halk Cad. No:47/2 Ataşehir - İstanbul / Türkiye adresine bizzat başvurarak,

· Üye tarafından FindApp 'e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [hello@shabaglobal.com] adresimize göndererek

Shaba Games Teknoloji San. Tic AŞ’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

KULLANIM ŞARTLARI VE SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) FindApp mobil uygulaması faaliyetlerini yürüten Barbaros Mah. Halk cad. No:47/2 Ataşehir / Istanbul adresinde mukim SHABA GAMES Teknoloji San. ve Tic A.Ş. (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır).

b) FindApp mobil uygulamasına üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Firma’nın sahip olduğu internet sitesi FindApp mobil uygulamasın ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, FindApp mobil uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Firma'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Firma tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firma'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye FindApp mobil uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, FindApp mobil uygulaması hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. FindApp mobil uygulaması üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Firmayla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firma'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ( ürünü satarken yorumlar bölümü olursa bunu ekleriz)

3.6. Firma, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, FindApp mobil uygulaması kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden firmadan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, firmayı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, firmanın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Firma'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, firma'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. FindApp mobil uygulaması yazılım ve tasarımı firmanın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. Firma tarafından FindApp mobil uygulaması iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Firma mobil uygulaması virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye web sitemize girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. Firma, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitemize kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Firma, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, firmaya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Firma, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mobil uygulama ayarlar kısmından bu tercihini iptal edebilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya firma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. firma üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaf Halinde Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

EULA & PP

1. Terms and EULA

The following terms and conditions govern all use of FindApp mobile applications and services (Applications). The Applications are offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, FindApp Privacy Policy).

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Applications. By accessing or using the Applications, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access or use the Applications. Acceptance is expressly limited to these terms.

2. Use of Our Service

FindApp is a location sharing and communication app for smartphones. With FindApp, you can see your entire family on a private map, stay in touch 24/7 and protect your loved ones. Subscribers of Premium Subscription also enjoy access to unlimited Place alerts in FindApp Places, extended location history and more.

You may use the Service only if you can form a binding contract with FindApp, and only in compliance with this Agreement and all applicable local, state, national, and international laws, rules and regulations. Anyone under 13 is strictly prohibited from creating an account for the Service. In addition, anyone under 13 may only accept invitations from parents / legal guardians to join their account. The Service is not available to any Users previously removed from the Service by FindApp.

3. Your FindApp Account

If you create FindApp account, you are responsible for maintaining the security of your account, and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with the account. You must immediately notify FindApp of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. FindApp will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions.

4. Responsibility of Contributors

If you create or submit any content whatsoever (Content) to the Applications, or allow any third party to create or submit Content to the Applications, you are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, video, location data, or binary data. By submitting Content, you represent and warrant that:

the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party;

if your employer has rights to intellectual property you create, you have either (i) received permission from your employer to post or make available the Content, including but not limited to any software, or (ii) secured from your employer a waiver as to all rights in or to the Content; you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms; the Content is not pornographic, does not contain threats or incite violence towards individuals or entities, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party; your account is not named in a manner that misleads your partner into thinking that you are another person. For example, your name and email address do not belong to someone other than yourself.

5. Submitting Content

BBy submitting Content to FindApp for inclusion in the Applications, you grant FindApp a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying to the person with whom you were paired, or from whom you were waiting to confirm pairing, at the time of submission. If you delete Content, FindApp will use reasonable efforts to remove it from the database, but you acknowledge that caching or references to the Content may not be made immediately unavailable.

There is no tolerance for objectionable content or abusive users. Without limiting any of those representations or warranties, FindApp has the right (though not the obligation) to, at FindApp's sole discretion (i) refuse or remove any content that, in FindApp's reasonable opinion, violates any FindApp policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Applications to any individual or entity for any reason, at FindApp's sole discretion. FindApp will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.

6. Responsibility of Application Users

FindApp has not reviewed, and cannot review, the Content submitted to the Applications, and cannot therefore be responsible for that Content's content, use or effects. By operating the Applications, FindApp does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. The Applications may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Applications may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. FindApp disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by users of the Applications, or from any downloading by those users of content there posted.

7. Content Posted on Other Websites

We have not reviewed, and cannot review, all of the material made available through the websites and webpages to which the Applications link, and that link to the Applications. FindApp does not have any control over those websites, and is not responsible for their contents or their use. By linking to such website or webpage, FindApp does not represent or imply that it endorses such website or webpage. FindApp disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of these websites and webpages.

8. Intellectual Property

This Agreement does not transfer from FindApp to you any FindApp or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with FindApp. FindApp, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Applications are trademarks or registered trademarks of FindApp or FindApp's licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Applications may be the trademarks of other third parties. Your use of the Applications grants you no right or license to reproduce or otherwise use any FindApp or third-party trademarks.

9. Advertisements

FindApp reserves the right to display advertisements in the Applications.

10. Changes

FindApp reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Applications following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. FindApp may also, in the future, offer new services and/or features through the Applications (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.

11. Termination

FindApp may terminate your access to all or any part of the Applications at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your account (if you have one), you may simply discontinue using the Applications, or you may request account deletion by emailing hello@shabaglobal.com. Your data will be deleted within sixty (60) days. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

12. Disclaimer of Warranties

The Applications are provided as is. FindApp and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither FindApp nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Applications will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Applications at your own discretion and risk.

13. FindApp Premium

FindApp may terminate your access to all or any part of the Applications at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your account (if you have one), you may simply discontinue using the Applications, or you may request account deletion by emailing hello@shabaglobal.com. Your data will be deleted within sixty (60) days. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

a) Premium is a paid subscription service from FindApp that includes (where available):

- Unlimited number of Circles

- 5 requests for location

- 2 requests for location

b) Billing Policies

If you elect to use Premium Subscription, you agree to the pricing and payment terms, as we may update them from time to time. FindApp may add new services for additional fees and charges, or amend fees and charges for existing services, at any time in its sole discretion. Any change to our pricing or payment terms shall become effective in the billing cycle following notice of such change to you as provided in this Agreement.

c) Pricing and Payment Terms

FindApp Subscription is payable in advance. All subscription and access charges for the Service are payable in advance. FindApp reserves the right to offer free trial period, that will automatically renew to a paid subscription at the trial’s end. FindApp is not responsible for any charges or expenses you incur resulting from charges billed by FindApp in accordance with the Terms of Service (e.g. overdrawn accounts, exceeding credit card limit, etc.). By providing a credit card number or other payment method with advance authorization features (e.g. some PayPal accounts), you authorize FindApp to continue charging the payment method for all charges due FindApp until your Premium Subscription account is settled and is terminated by either you or FindApp.

d) No Refunds

You may cancel your FindApp account at any time; however, there are no refunds for any unused time on a subscription, any license or subscription fees for any portion of the Service, any content or data associated with your account, or for anything else. Upon cancelling your Premium Subscription service, your subscription will be valid until your paid period is completed.

All information that you provide in connection with a purchase or transaction or other monetary transaction interaction with the Service must be accurate, complete, and current. You agree to pay all charges incurred by users of your credit card, debit card, or other payment method used in connection with a purchase or transaction or other monetary transaction interaction with the Service at the prices in effect when such charges are incurred. You will pay any applicable taxes, if any, relating to any such purchases, transactions or other monetary transaction interactions.

14. Limitation of Liability

In no event will FindApp, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement for substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to FindApp under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. FindApp shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

15. General Representation and Warranty

You represent and warrant that (i) your use of the Applications will be in strict accordance with FindApp Privacy Policy, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside) and (ii) your use of the Applications will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.

16. Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless FindApp, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys' fees, arising out of your use of the Applications, including but not limited to your violation of this Agreement.

17. Miscellaneous

This Agreement constitutes the entire agreement between FindApp and you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of FindApp, or by the posting by FindApp of a revised version. Except to the extent applicable by law, if any, provides otherwise, this Agreement, access to or use of the Applications will be governed by the laws of the Turkey, excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the courts located in Istanbul/Turkey. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the arbitration rules. The arbitration shall take place in World Wide, in All language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys' fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties' original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; FindApp may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

18. Contact

Please contact us hello@shabaglobal.com with any questions regarding this Agreement.

This Agreement was last modified on Feb 3th, 2020.